تخت خواب بادی دو نفره سلطنتی

تخت خواب بادی دو نفره سلطنتی

/%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C

تخت خواب های بادی دو نفره سلطنتی از سری تخت خواب های بادی دو نفره میباشند که طراحی بسیار خاصی داشته و دارای ابعاد مناسب استفاده های دو نفره