ترامپولین به چه معناست

ترامپولین چیست؟

/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA