مبل شنی یعنی چه

مبل شنی چیست

/%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA