کم عمق ترین استخر بادی

استخر بادی با عمق کم اینتکس

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%82-%DA%A9%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%DA%A9%D8%B3